Ungeforløbet (opstart juni 2020)

"Nyt Fokus" er et tilbud til unge i Vordingborg kommune

Et forløb i Job-porten.dk er et tilbud om et terapeutisk gruppeforløb og individuelle samtaler.

Gruppeforløb

Undervisningen/ samtalerne foregår i grupper på ca. 12 personer og er typisk blandet af begge køn. Gruppens størrelse kan variere afhængig af deltagernes sårbarhed og individuelle udfordringer. Ved at deltage i en gruppe, vil deltagerne opleve styrken i at møde andre der har samme oplevelser og erfaringer. 

Deltageren kommer i forløbet til at arbejde med at acceptere, forstå og håndtere sit liv mere hensigtsmæssigt, sådan at deltageren opnår mere konstruktivt samspil med sig selv og sine omgivelser. Herunder at sætte mål og retning for sig selv og sit liv på emotionelle, sociale og faglige niveauer blandt andet ved.:

 • At skabe indsigt og forståelse for sit følelses-jeg, sådan at deltageren bliver bedre i stand til at tage ansvar for sig selv og sit liv.
 • At minimere utilsigtede konsekvenser i forhold til destruktive mønstre og adfærd – enten rettet mod sig selv eller andre.
 • At skabe mere balance i livet.
 • At bearbejde de svære ting i livet som forhindrer tilstedeværelse og nærvær i hverdagen.
 • At forstå de psykologiske mekanismer der opstår i de relationer deltageren indgår i, hvilket både være sig personligt og i det offentlige rum.
 • At bruge sit netværk som et redskab og støtte til at komme videre.

Vores erfaringer viser, at mennesker i grupper overordnet bruger hinanden på 2 forskellige måder.

1. Deltagerne kigger hver især på den der er bedre fungerende og lærer af  deres holdninger og mestrings-strategier (rollemodeller).

2. Deltagerne kigger på dem som har det dårligere end én selv. Det kan måske få deltageren til at løfte eget selvværd og opleve, at denne er kommet længere i sin proces i forhold til andre, som befinder sig i samme situation.

Gruppestruktur

 • Der vil være to psykoterapeuter tilstede. Dette for at sikre dynamikken og trygheden for den enkelte deltager.
 • Der afsættes 3 timer om ugen med pauser afhængigt af behov. 

Fremmøde og afbud

 • Det forventes, at deltagerne møder op hver gang. Dette har stor betydning for gruppe-dynamikken. 
 • Deltagerne kommer med de ressourcer han/hun har den pågældende dag.  

Hvis deltageren er forhindret, er det vigtigt at melde afbud. Alle deltagere vil  blive præsenteret for en afbudsprocedure 

Fast struktur

 • Genkendelighed af struktur, ramme 
 • Tavshedspligt m.m
 • Komme til stede
 • Vi begynder med en kort runde – opfølgning fra sidste gang, hvor er jeg lige nu, er der noget der udfordrer mig i at være tilstede? 
 • Temaarbejde
 • Afrunding/afslutning

Metode

Metoden vi anvender er eklektisk. Udover at lægge vægt på den terapeutiske relation, hvor vi er inspireret af en psykodynamisk tænkning, kan vi trække på forskellige teoretiske referencerammer. Forskellige personer og forskellige problemstillinger kan afhjælpes med forskellige metoder. 

At arbejde eklektisk betyder, at vi arbejder ud fra de metoder, vi har i ”værktøjskassen”, som vi finder hensigtsmæssige i forhold til det terapeutiske sigte. 

Vi arbejder

 • Psykodynamisk
 • Relationelt
 • Narrativt med vægt på mentalisering
 • Traumefokuseret
 • Kropsorienteret
 • Eksistentialistisk.
 • Endvidere vil vi i gruppeforløbet anvende de neuroaffektive kompasser, særligt det autonome og det limbiske som navigationssystem for den enkelte deltager.

Det terapeutiske arbejde vi udfører, har til formål at støtte deltageren i at få bedre kontakt til sig selv, sine følelser og behov. Vi tager udgangspunkt i her-og-nu og støtter deltageren til at finde en måde, hvorpå denne kan leve ud fra sine aktuelle livsvilkår lige nu, og samtidig få tillid til at træffe gode valg og tage ansvar for sit liv.

Vi lægger afgørende vægt på at kontakten med deltagerne er direkte, ligeværdig, rummelig og respektfuld.

Forløbet

Forløbet over de 26 uger vil tage udgangspunkt i de otte temaer i blomsten, dog med mulighed for ændringer af temaer, hvis dette skaber relevans for gruppen. 

Et tema kører typisk over tre gange, sådan at der kan arbejdes i dybden, men også så det kan udvikles. Således er det også muligt at ændre retning.